Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator Państwa danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest INNBENEFITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 62, nr KRS: 0000889930, REGON: 388486720, NIP: 5272953389 (dalej jako: INNBENEFITS)

 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  1. Administrator przetwarza wyłącznie te z Państwa zwykłych danych osobowych, które są mu niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
   • Imię, nazwisko, adres email.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, w następujących celach:
   1. Obsługi klienta, w tym m.in. rozpatrywania reklamacji, zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zapytania
   2. Prowadzenia analiz statystycznych
   3. Przesyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w ust. 1 powyżej.
  3. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie poszczególnych celów przetwarzania, o których mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adresy wskazane w ust. 7.2 poniżej.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają INNBENEFITS, jako administratora danych osobowych do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 RODO).

 5. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.
  2. Dane przekazane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją dla INNBENEFITS ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą INNBENEFITS niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Udostępnianie danych osobowych
  1. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie INNBENEFITS m.in. operatorom kart przedpłaconych INNBENEFITS oraz ich wydawcom, dostawcom usług: IT, płatniczych, marketingowych, księgowych – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych – na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom lub organom ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem opartym na stosownej podstawie prawnej).
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Uprawnienia przysługujące osobom, które powierzyły swoje dane osobowe
  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii
   2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   4. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   5. przenoszenia danych osobowych,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
   8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   9. żądania informacji o tym jakie Państwa dane posiadam i w jakim celu je przetwarzam
  2. W celu ułatwienia Państwu wykonania ww. praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z INNBENEFITS na poniższe adresy:
   Adres do korespondencji elektronicznej:
   Email: kontakt@innbenefits.pl
   Adres do korespondencji pisemnej:
   ul. Grzybowska 62, 00-855 Warszawa
  3. Przy uzasadnionych wątpliwościach, co do Państwa tożsamości przy składaniu ww. żądań, INNBENEFITS zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i jej konsekwencje
  1. Uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, można złożyć w dowolnym momencie.
  2. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz przez INNBENEFITS, w szczególności w zakresie obsługi kart przedpłaconych INNBENEFITS, otrzymywania newslettera lub innych informacji marketingowych lub handlowych.
  4. Cofnięcie zgody powinno być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w pkt 7.2 powyżej. Celem złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru:

   Ja, (imię i nazwisko), niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INNBENEFITS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-855) przy ul. Grzybowskiej 62, nr KRS: 0000889930, udzieloną w celu _____________________________, Podpis
 9. Profilowanie i automatyczne przetwarzanie danych

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Bezpieczeństwo

  Przetwarzanie danych osobowych przez INNBENEFITS odbywa się w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. INNBENEFITS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 11. Pliki cookies

  Strona internetowa INNBENEFITS, funkcjonująca pod domeną www.innbenefits.pl (dalej jako: Strona), zgodnie z art. 173 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki cookies po to, by dostosować Stronę do Państwa potrzeb a także w celach statystycznych.

  1. Czym są pliki cookies?
   1. Pliki Cookies to dane informatyczne, przede wszystkim niewielkie pliki tekstowe, rejestrujące Państwa aktywność na Stronie. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ułatwiają one poruszanie się po Stronie oraz podejmowanie na niej rozmaitych działań. Pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
   2. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
  2. Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane.
   1. Cookies własne Na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
    • Sesyjne pliki cookies - pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Państwa na Stronie. Pliki te przechowywane są w Państwa urządzeniach końcowych do czasu wylogowania, opuszczenia lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    • Stałe pliki cookies – są konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności na Stronie. Są one przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
    • Wydajnościowe pliki cookies - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.
  3. Cele, do jakich INNBENEFITS wykorzystuje pliki cookies.
   Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
   1. zapewnienia prawidłowego działania Strony w Państwa przeglądarce,
   2. ułatwienia Państwu korzystania ze Strony i dopasowania jej do Państwa potrzeb,
   3. zapamiętywania Państwa indywidualnych ustawień i preferencji,
   4. tworzenia statystyk Strony umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników Strony i rozwój Strony tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
  4. Usuwanie plików cookies.
   1. W większości przeglądarek internetowych mogą Państwo kasować pliki cookies z twardego dysku urządzenia (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku twardym.
   2. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
   3. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
    • Google Chrome
     Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
    • Safari
     Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
    • Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
    • Mozilla Firefox
     Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
    • Opera
     Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 12. Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana. Zmiany w polityce wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie. O zmianach tego dokumentu poinformujemy Państwa poprzez dodatkowe ogłoszenie wyświetlane na Stronie.